Kochstrasse™ © Markus Kreykenbohm, Johannes Buchholz